Voorwaarden en privacybeleid

Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn integraal onderdeel van alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten ter zake van door El Cambio te verrichten diensten of te leveren goederen, met uitzondering van door El Cambio te leveren goederen of diensten van derden, in welk geval uitsluitend de algemene voorwaarden van desbetreffende derde(n) van toepassing zijn. 2. Verstrekking van een opdracht aan El Cambio houdt aanvaarding van deze voorwaarden in. 3. Afwijkingen van en uitzonderingen op deze voorwaarden, alsmede algemene voorwaarden van opdrachtgever, zijn alleen van toepassing indien deze schriftelijk door El Cambio zijn geaccepteerd. 4. Kennisgevingen met betrekking tot deze voorwaarden vinden schriftelijk plaats. 5. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Uitvoeringstermijn
6. Door El Cambio genoemde termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die El Cambio bij het aangaan van de overeenkomst bekend zijn gemaakt. 7. Termijnen worden zo veel mogelijk in acht genomen. (Dreigende) vertraging zal El Cambio zo spoedig mogelijk melden aan opdrachtgever met opgave van de oorzaak van de vertraging. 8. Overschrijding van door El Cambio genoemde termijnen geeft geen recht op schadevergoeding of annulering van de opdracht. 9. Een excessieve overschrijding van termijnen, welke niet het gevolg is van een gedraging van opdrachtgever, kan worden beschouwd als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

Offertes 
10. Offertes zijn vrijblijvend en gelden tot op het moment dat ik de offerte expliciet intrek. 11. Bij offerte(s) vergezeld gaande begrotingen, plannen, programmatuur of andere bescheiden, blijven mijn eigendom en mogen zonder mijn toestemming niet worden verveelvoudigd en ook niet ter inzage worden gegeven aan derden.

Prijs en betaling 
12. De prijs is exclusief omzetbelasting en ter uitvoering van de opdracht gemaakte onkosten zoals literatuur, reis- en verblijfskosten (bij een training vallen hieronder kosten voor voorzieningen als conferentieruimte(n), hotelaccommodatie, consumpties en maaltijden), portokosten, koerierskosten en telecommunicatiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Na opdrachtverstrekking is de opdrachtgever direct 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Annulering is mogelijk tot zes weken voor aanvang van de opdracht; daarna is de opdrachtgever ook verplicht tot het betalen van de resterende 50% van de overeengekomen prijs. Per gespecificeerde activiteit geldt een marge van ten hoogste 10% van de daarvoor begrote prijs voor post onvoorzien. Eventuele meer- of minderkosten binnen deze marge worden door El Cambio aan opdrachtgever doorberekend. 14. Indien door welke oorzaak ook slechts een gedeelte van de opdracht door El Cambio uitgevoerd kan worden, ontheft dit opdrachtgever niet van zijn verplichting tot betaling na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn, van het wegens uitvoering in rekening gebrachte. 15. Indien bij overeenkomst twee of meer opdrachtgevers tezamen zijn opgetreden, zijn zij ieder hoofdelijk voor het geheel van de betaling aansprakelijk. 16. Alle facturen zullen door opdrachtgever worden betaald binnen twee weken na verzenddatum van desbetreffende factuur. Reclames over facturen dienen schriftelijk te worden ingediend en wel binnen acht dagen na factuurdatum. Indien en voor zover de reclame door El Cambio gegrond wordt bevonden, schort dit de betalingsverplichting op. 17. Facturen voor trainingen dienen voor aanvang van de training betaald te zijn, anders kan de deelnemer (nog) niet deelnemen aan de training.

Niet betaling op vervaldag 
18. Bij overschrijding door opdrachtgever van de overeengekomen betalingstermijn, is het gehele dan wel het restant van het factuurbedrag terstond en ten volle opeisbaar, zonder nadere aanmaning, terwijl ik voorts gerechtigd ben de uitvoering van lopende werkzaamheden op te schorten, dan wel zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst alle bestaande overeenkomsten te annuleren, onverminderd het recht van El Cambio om daarnaast vergoeding van de geleden schade te vorderen. 19. Niet (tijdige) betaling heeft voorts tot gevolg dat met opdrachtgever overeengekomen kortingen en verleende garanties komen te vervallen.

Bijkomende kosten bij niet (tijdige) betaling 
20. Bij niet (tijdige) betaling is opdrachtgever van rechtswege naast het nog openstaande bedrag een rentevergoeding over het aan El Cambio toekomende bedrag verschuldigd van 1,5% per 30 dagen of gedeelte van 30 dagen. Deze bepaling is ook van toepassing in geval door El Cambio in een langere kredietgeving dan twee weken wordt toegestemd. 21. Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die voor de inning van onze vordering worden gemaakt voor rekening van opdrachtgever, waarbij onder de buitengerechtelijke kosten worden begrepen alle kosten van sommatie en ingebrekestellingen naast de verschotten en het honorarium van degene die door El Cambio met invordering is belast. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het bedrag aan hoofdsom en rente, vermeerderd met de omzetbelasting. 22. Bij een eventuele procedure is opdrachtgever voorts de bij vonnis geliquideerde proceskosten, alsmede nakosten verschuldigd.

Eigendomsvoorbehoud 
23. Aan opdrachtgever geleverde zaken blijven mijn eigendom totdat alle bedragen die opdrachtgever op grond van deze overeenkomst verschuldigd is volledig aan El Cambio zijn voldaan.

Expliciet meerwerk 
24. Indien door additionele wensen van opdrachtgever mijn prestaties aantoonbaar worden verzwaard c.q. uitgebreid, is er spraken van expliciet meerwerk. Expliciet meerwerk valt niet onder de prijs die aanvankelijk is overeengekomen.

Correctie definitieve versies 
25. Opdrachtgever accordeert de definitieve versie van ontwerpen van advertenties, websites, multimediapresentaties (in de ruimste zin des woords), drukwerken (in de ruimste zins des woords), teksten en adviesrapporten (in de ruimste zin des woords). 26. Aan correcties die worden uitgevoerd voordat de definitieve versie is goedgekeurd, zijn geen kosten verbonden. Alle kosten die voortvloeien uit correcties na goedkeuring van de definitieve versie door opdrachtgever, komen voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten vallen niet onder de prijs die aanvankelijk is overeengekomen.

Intellectuele eigendomsrechten 
27. Ik behoud – zowel tijdens als na afwikkeling van de aan El Cambio verstrekte opdracht – alle rechten, met name betreffende de intellectuele eigendom, op door El Cambio verstrekte adviezen, rapporten, schetsen en ontwerpen, teksten, werkwijze, informatie en ander materiaal, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. 28. Ik verklaar dat ik volledig beschik over de onder artikel 27 genoemde rechten, dan wel dat ik voor het gebruik van door El Cambio ter uitvoering van deze opdracht gebruikte auteursrechtelijk of anderszins beschermde werken van derden, de vereiste toestemming heb verkregen. Ik vrijwaar opdrachtgever tegen vorderingen van derden betreffende mogelijke schending van intellectuele eigendomsrechten, echter uitsluitend voor zover opdrachtgever het door El Cambio geleverde binnen het kader van de opdracht aanwendt. 29. Ik benadruk, in het bijzonder met het oog op de vorige bepaling, dat het opdrachtgever niet is toegestaan het door El Cambio geleverde anders dan binnen het kader van deze opdracht aan te wenden.

Medewerking door opdrachtgever 
30. Opdrachtgever verleent zijn medewerking aan het uitvoeren van de overeenkomst en zal El Cambio steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke gegevens verschaffen. 31. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet (tijdig) of onvolledig tot mijn beschikking staat of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, ben ik bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Hieruit voortvloeiende kosten, die volgens de gebruikelijke tarieven zullen worden berekend, komen voor rekening van opdrachtgever.

Geheimhouding en zorgplicht 
32. Iedere partij zal redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen om vertrouwelijke informatie van de andere partij geheim te houden. Meer in het bijzonder zal ik bij het verrichten van de werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van opdrachtgever in acht nemen.

Overmacht 
33. Geen van partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Overdracht van rechten en plichten
34. Partijen zijn niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van de andere partij aan een derde over te dragen. Deze toestemming zal niet zonder redelijke grond worden geweigerd, maar de andere partij is wel gerechtigd aan het verlenen van deze toestemming voorwaarden te verbinden.

Annulering 
35. Bij annulering van de opdracht is opdrachtgever El Cambio een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan de som van de vergoeding die hij verschuldigd zou zijn geweest indien de overeenkomst tot de in de opdrachtbevestiging genoemde einddatum had voortgeduurd, dan wel in geval de overeenkomst is verlengd tot aan het tijdstip der verlenging, dan wel indien de opdracht een afgerond project betreft, voor het totale bedrag voor dat project met een minimum van 25% van de orderwaarde. Geoffreerde kosten die door El Cambio wegens de annulering niet worden gemaakt, worden op het verschuldigde in mindering gebracht. 36. De opdrachtgever voor een training heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een cursus te annuleren per aangetekend verzonden brief. Annulering van de opdracht kan tot zes weken voor aanvang van de eerste cursusdag kosteloos geschieden. Bij annulering korter dan zes weken voor aanvang van de eerste trainingsdag is de opdrachtgever verplicht honderd procent van het cursusgeld te vergoeden. 37. In geval de opdrachtgever, dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer, na aanvang van de training de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de training deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

Klachten
38. Indien bij de uitvoering van onze werkzaamheden door opdrachtgever problemen worden gesignaleerd die rechtstreeks te maken hebben met mijn werkwijze, zal opdrachtgever El Cambio daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en El Cambio in de gelegenheid stellen om tot een adequate oplossing te komen. 39. Problemen of klachten die worden gesignaleerd na afronding opdracht, worden El Cambio uiterlijk binnen 14 dagen na afronding van de opdracht bericht. 40. Na het verstrijken van de onder bepaling 37 genoemde termijn wordt opdrachtgever geacht de geleverde prestatie te hebben goedgekeurd.

Aansprakelijkheid
41. Ik aanvaard de wettelijke verplichting tot voldoening van schadevergoeding als hieronder bepaald. 42. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ben ik aansprakelijk voor vergoeding van de door opdrachtgever geleden directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: die schade die aantoonbaar voortvloeit uit het handelen, nalaten en leveren van goederen en diensten door El Cambio, zoals in de overeenkomst is beschreven. Voor goederen en diensten, die binnen de overeenkomst door derden geleverd worden, ben ik niet aansprakelijk. 43. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding als onder 40 bepaald is steeds dat ik na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk en in ieder geval binnen acht werkdagen door opdrachtgever schriftelijk en op voldoende specifieke wijze op de hoogte worden gesteld en ik niet binnen 14 dagen na dagtekening van de schriftelijke kennisgeving ben overgegaan tot werkzaamheden ter beperking van de schade, ondanks uitdrukkelijk daartoe door opdrachtgever in de gelegenheid te zijn gesteld. 44. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, zal de door El Cambio te betalen schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan het door El Cambio bedongen honorarium (exclusief omzetbelasting) voor de uitvoering van de opdracht ter uitvoering waarvan de schade is ontstaan. 45. Opdrachtgever vrijwaart El Cambio voor aanspraken van derden wegens schade door handelingen of nalaten daarvan door El Cambio dan wel door hen die anders dan in loondienst werkzaamheden ten behoeve van El Cambio verrichten.

Garanties 
46. Ik verbind mij tot het met zorg verrichten van de El Cambio verstrekte opdracht. 47. Ik sta voor de deugdelijkheid en kwaliteit van de door El Cambio verrichte diensten en eventuele geleverde goederen/gebruikte materialen in de uitvoering van de opdracht, voor de door El Cambio aangegeven/overeengekomen termijn. Bij gebreke hiervan geldt een uiterste termijn van twee maanden na (op)levering. 48. De wederpartij heeft de bewijslast dat het gebrek is veroorzaakt door de ondeugdelijke uitvoering/kwaliteit van het door El Cambio uitgevoerde werk/geleverde goederen. Voor elders door El Cambio ingekochte goederen en/of diensten is de door onze leverancier verstrekte garantie van toepassing. 49. Iedere garantieverplichting vervalt indien de wederpartij zelf wijzigingen en/of reparaties uitvoert of laat uitvoeren, dan wel indien het geleverde niet overeenkomstig de voorschriften/bestemming gebruikt of toegepast wordt, of indien het geleverde op (enige andere) onoordeelkundige wijze wordt/is behandeld of onderhouden.

Geschillen
50. Een geding ter zake van de overeenkomst of deze voorwaarden zal met uitsluiting van elke andere rechterlijke instantie in eerste aanleg worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in het arrondissement Den Bosch.

Privacy statement

Hieronder laat ik u weten welke persoonsgegevens we verzamelen (wanneer u onze websites (www.elcambio.nu, www.marcoting.nl en www.brancheacademie.nl) gebruikt), waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt onze privacyverklaring erop neer dat we uw persoonsgegevens:

  • alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen
  • niet met anderen zullen delen
  • zorgvuldig beveiligen

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met u in contact. U kunt hiervoor een email sturen aan marco@elcambio.nu of gebruik maken van de contactgegevens rechts bovenaan de website. Deze privacyverklaring is van toepassing op de websites van El Cambio. El Cambio is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die op onze websites worden genoemd.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we hiervoor van tevoren uw toestemming hebben verkregen.

Gebruik van onze diensten
Wanneer u gebruik maakt van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de dienst te kunnen leveren en worden door El Cambio bewaard conform de wettelijke bewaarplicht.

Communicatie
Wanneer u ons e-mail of andere berichten stuurt worden deze opgenomen in ons e-mail archief en conform de wettelijke bewaarplicht opgeslagen. Soms vragen wij u naar persoonsgegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Formulieren
De website bevat formulieren die u kunt gebruiken voor het plaatsen van bestellingen, het aangaan van overeenkomsten of om met ons in contact te komen over verschillende onderwerpen.

Bijvoorbeeld voor:

  • het aanmelden voor trainingen
  • het stellen van vragen over trainingen
  • het reageren op gevolgde trainingen

De gegevens die u ons met deze formulieren verstrekt bewaren we zolang als nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling van uw verzoek. Uw verzoek kan daarnaast in ons e-mailarchief worden opgenomen en daar conform de wettelijke bewaarplicht worden opgeslagen.

Derden
Wij maken gebruik van een derde partij voor de hosting van onze websites. Indien deze derden daarbij toegang hebben tot uw gegevens, nemen wij passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt. In geen geval verkoopt El Cambio uw persoonsgegevens aan derden. Met de hostingpartij hebben we een verwerkersovereenkomst.

Beveiliging
El Cambio heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik.

Websitebezoek
Wanneer u onze websites bezoekt worden de technische kenmerken van uw bezoek in zogenaamde logfiles bijgehouden. Denk hierbij aan de opgevraagde pagina, IP-adres, tijdstip, browsertype en dergelijke. Wij gaan niet na wie welk IP-adres op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon. Deze logfiles worden uitsluitend ten behoeve van analyses gedurende maximaal 12 maanden bewaard.

Cookies en GPL-licenties
Elcambio.nu en Brancheacademie.nl plaatst cookies op je computer, die alleen worden gebruikt om Brancheacademie.nl in staat te stellen je te identificeren voor het gebruik van dit portaal. Verder draait Brancheacademie.nl op software onder GPL-licenties, van verschillende open source producten, zoals Moodle en MySQL. Ook wordt er gebruik gemaakt van zogenaamde plug-ins, zoals flash en pdf. Op deze software, die door Brancheacademie.nl gebruikt wordt, zijn voorwaarden en licenties van derden van toepassing die door jou worden gerespecteerd.

Toepasbaarheid en gebruik van Brancheacademie.nl
Je dient je als gebruiker van Brancheacademie.nl in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Brancheacademie.nl behoudt zich het recht voor om teksten, berichten, forumbijdragen e.d. op Brancheacademie.nl aan te passen of te verwijderen als daar een uitdrukkelijke reden toe is. Het is niet toegestaan om het portaal, dan wel de inhoud ervan, te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, de openbare orde of de goede zeden.

Meldplicht datalekken
De meldplicht houdt in dat El Cambio direct een melding moet en zal doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens en aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt), zodra zij een ernstig datalek constateert.

Inzien en aanpassen persoonsgegevens
U heeft het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Verzoeken om aanpassingen zullen wij zo snel mogelijk behandelen. Indien uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd lichten we u gemotiveerd toe waarom dat het geval is. U kunt hiervoor een email sturen aan marco@elcambio.nu of gebruik maken van de contactgegevens rechts bovenaan de website.

Veranderingen
Deze privacy statement is o.a. afgestemd op het gebruik van, en de mogelijkheden op, onze websites. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Open chat
Kan ik u ergens mee helpen?
Hallo, kan ik u ergens mee helpen?